Mācību līdzekļi

LU Bibliotēkas krājumā ir pieejama Latvijas Universitātes izdevniecības izdevumu kolekcija. Kolekcija satur ap 5000 izdevumu, to vidū mācībspēku sagatavotās programmas, mācību līdzekļus un lekcijas, kas atspoguļo gan studiju procesa veidošanos universitātes sākumposmā, gan ideoloģisko spiedienu padomju okupācijas periodā, gan tematisko daudzveidību atjaunotās Latvijas periodā.1 Piedāvājam ielūkoties gan kolekcijas, gan citos materiālos un uzskates līdzekļos, sākot ar 1921. gadu līdz pat mūsdienām. Izstādē aplūkojami 94 materiāli, kas aptver gandrīz visas fakultātes un zinātņu nozares, sākot ar 1921. gadu līdz mūsdienām. LU veidošanās sākumposmā nebija mācību materiālu latviešu valodā, tāpēc mācībspēki iesaistījās mācību līdzekļu veidošanā. Tika izveidota „Latvijas Universitātes mācību grāmatu sērija”, kurā iznāca, piemēram, prof. Edmunda Ziemeļa „Pāļu pamati” Inženieru fakultātes un Mehānikas fakultātes studentiem un daudzas citas mācību grāmatas. Izstādē ietvertais materiāls ļauj ielūkoties šo izdevumu plašajā tematikā - no teoloģijas līdz integrālrēķiniem. Paralēli šai sērijai tika izdoti arī atsevišķi lekciju un mācību materiāli.2 Padomju okupācijas laikā blakus nopietniem mācību materiāliem dabaszinātnēs, piemēram, par grafu teoriju, atrodamas arī nodevas pastāvošajai politiskajai iekārtai. Daļa šo tēmu bija obligātas visiem studentiem, piemēram, zinātniskais komunisms, Latvijas un Padomju Savienības Komunistiskās partijas vēstures studijas, zinātniskais ateisms. Lielākā ideoloģijas deva tika vēstures un pedagoģijas fakultāšu studentiem. Tas atspoguļojas tā laika mācību materiālos, piemēram, mācību līdzeklis ateistiskajā audzināšanā „Cīņa pret baznīcu un klerikālismu Latvijā XIII-XX gs.” Vēstures fakultātes studentiem, Ilzes Ivanovas sagatavotais mācību līdzeklis idejiski politiskajā audzināšanā skolām Pedagoģijas fakultātes studentiem un citi. Mācību līdzekļus skatīt šeit
1 Saviča, Mārīte.  Latvijas Universitātes zinātne laikmeta liecībās : [elektroniskais resurss]. No :  Personība. Informācijas telpa : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska konference, Rīga, 2007. gada 11.-12. oktobrī : konferences referāti [CD-ROM]. Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2007. 1.-7.lpp. 2 Baltiņš, Māris.  Akadēmiskās mācību grāmatas un Latvijas Universitātes mācības grāmatu apgāds (1937.-1944.). No:  Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki . Nr.4, 1994, 31.-35.lpp. ; Nr.1 ,1995, 31.-36.lpp.