Dokumenti

Rakstītie vēstures avoti palīdz labāk izprast pagājušo laiku noskaņu un vidi, kādā norisinājās LU zinātniskā darbība un procesi. 45 dažādi dokumenti, kas saistīti ar mācību procesu, piemēram, plāni, protokoli, vēstules u.c. materiāli, ļauj ielūkoties universitātes vēsturē no 1929. gada līdz mūsdienām. Vairums dokumentu saglabājušies no 20. gs. 40. gadiem līdz 90. gadiem. Sākot ar 1940. gada 17. jūniju, kad Latvijas Republiku okupēja Padomju Savienība, Latvijas Valsts universitātei bija liegta patstāvība gan mācību procesā, gan veidotajos pasākumos. Universitāte bija pakļauta Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) Izglītības ministrijai un Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Komunistiskajai partijai, kas regulēja, plānoja un deva norādījumus. Universitātes pasniedzējiem un administrācijai bija sarežģīts uzdevums – izpildīt visas augstāko instanču prasības un norādījumus, vienlaikus saglabājot domāšanas brīvību. Tādi jēdzieni un saukļi, kā „plānsaimniecība”, „plānveida ekonomika”, „Piecgadi – trijos gados!” mūsdienās jau piemirsušies, bet padomju laikos tie bija dzīves neatņemama sastāvdaļa. Studentu audzināšanā iesaistījās Latvijas Valsts universitātes Komunistiskās partijas un komjaunatnes organizācijas. Tās stingri novēroja, vai studenti un pasniedzēji atbilst „padomju cilvēka augstajam vārdam”.1,2 Piedāvājam izmantot dokumentu LU fakultāšu nosaukumi laika gaitā, lai vieglāk orientētos fakultāšu nosaukumu izmaiņās.
 1 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados : (1919-1959). Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. 50.lpp.
 2 Ripa, J.  Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi 1940./41. m.g. : informatīvs materiāls. Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1987. 9., 22.-23.lpp.